ArchAeO B.V. | advies@archaeo.nl | T +31 40 2519270

 

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen en ontwerpbestemmings-plannen bekijken wij met de gemeente, en zo mogelijk met de intitatiefnemer, welke vormen van onderzoeken noodzakelijk zijn en hoe het proces verder dient te verlopen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle facetten en belangen.

 

Gemeenten zijn vaak ook (mede)initiatiefnemer van ruimtelijke plannen zoals woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. ArchAeO verzorgt voor gemeenten het procesmanagement ten aanzien van archeologie en cultuurhistorie. We stellen een plan van aanpak op, formuleren een inhoudelijk Programma van Eisen, we zetten onderzoeken uit, voeren directie in termen van tijd en geld en houden toezicht op de kwaliteit van de archeologische werkzaamheden.

ArchAeO is bovendien gespecialiseerd in aanbestedingstrajecten (Europees, nationaal en onderhands). We maken schaduwcalculaties en beoordelen offertes van onderzoeksbureaus. Bij grotere of bijzondere projecten verzorgen wij op gedoseerde wijze het publieksbereik.

 

Desgewenst kan ArchAeO voor de betrokken ambtenaren een interne training of inleiding gemeentelijk archeologiebeleid verzorgen. Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden hiertoe te bekijken.

Gemeenten

 

Sinds een aantal jaar zijn archeologie en cultuurhistorie taakvelden geworden van de gemeente als bevoegde overheid (zie ook toelichting). De gemeente(raad) bepaalt hoe er zal worden omgegaan met het archeologische en cultuurhistorische erfgoed binnen de gemeente-grenzen.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan dienen college en raad dus met een juiste onderbouwing te kunnen beslissen wat er moet gebeuren met de in een plangebied aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden.

 

De noodzakelijke inhoudelijke en procesmatige kennis op dit vlak is bij veel gemeenten zonder een eigen archeoloog maar beperkt aanwezig of ontbreekt geheel. ArchAeO biedt juist op het gebied van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) adequate ondersteuning.

Niet voor niets zijn wij bij veel gemeenten al jaren een vertrouwd ‘huisadviseur’.

© ArchAeO 2018