ArchAeO B.V. | advies@archaeo.nl | T +31 40 2519270

 

Omgevingsdiensten

 

Sinds 2013 kent Nederland een stelsel van 29 omgevingsdiensten, ook Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) genoemd. Een omgevingsdienst omvat doorgaans meerdere gemeenten. De diensten zijn belast met specifieke uitvoerende taken zoals Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op milieugebied. Provincie en gemeenten zijn verantwoordelijk als bevoegde overheid.

 

Momenteel zijn bij zeven RUD’s ook taken als archeologie en monumentenzorg ondergebracht. De invulling van de archeologische taken varieert per RUD en is afhankelijk van de professionele achtergrond van de met deze taken belaste medewerker.

Slechts bij enkele diensten is een ervaren archeoloog aangesteld die de gemeenten binnen een RUD bedient op het gebied van beoordelingen van bestemmingsplannen, aanvragen omgevingsvergunning en onderzoeksrapporten. Toezicht en handhaving ten aanzien van archeologie zijn vooralsnog niet aan de orde, dit geldt evenmin voor procesbegeleiding en procesmanagement van (gemeentelijke) projecten.

 

Daar waar de Archeologische Monumentenzorg (nog) niet in de huidige taakinvulling van de RUD’s is opgenomen, kan ArchAeO een helpende hand bieden. ArchAeO  ondersteunt uitvoeringsdiensten én gemeenten die daaronder vallen op alle facetten van de Archeologische Monumentenzorg en kan daarnaast ook een bijdrage leveren op het gebied van procesmanagement, directievoering, toezicht en publieksbereik bij concrete ruimtelijke projecten.

© ArchAeO 2018