ArchAeO B.V. | advies@archaeo.nl | T +31 40 2519270

 

Algemene Voorwaarden voor advisering en andere dienstverlening van

ArchAeO BV Archeologische Advisering en Ondersteuning

 

Adres:

Rapelenburglaan 9

5654 AP Eindhoven

www.archaeo.nl

 

Directeur: dhr. F.P. Kortlang

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost-Brabant onder registratienr: 52523721

Algemene voorwaarden gedeponeerd op:

 

 

Artikel 1. Definities

 1. De werkzaamheden van opdrachtnemer, verder ArchAeO genoemd, bestaan onder meer uit advisering, het uitvoeren van onderzoek en de rapportage hiervan, beoordeling van onderzoeken en adviezen van derden, het opstellen van programma’s van eisen en beleidsnotities archeologie, het vertegenwoordigen van de opdrachtgever bij overleg en toezicht op uitvoering van opdrachten door derden en alle overige ondersteunende werkzaamheden ten dienste van de opdrachtgever.
 2. opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan ArchAeO opdracht geeft tot het doen verrichten van werkzaamheden als onder 1.1 omschreven.
 3. aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven in de offerte, welke tussen opdrachtgever en ArchAeO is overeengekomen tegen een van tevoren afgesproken prijs.
 4. Vrij- of regiewerkzaamheden: alle overige werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever, die niet behoren tot de werkzaamheden uit 1.3.
 5. honorarium: vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, bijkomende kosten en omzetbelasting daarin niet begrepen.
 6. bijkomende kosten: reiskosten, verblijfkosten, reistijd-vergoeding, productiekosten van rapporten en kaarten, telecommunicatie- en portikosten die gemaakt worden ten behoeve van de opdracht.

 

Artikel 2. Geldigheid offerte en toepassing Algemene Voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte of orderbevestiging.
 2. De offerte is vrijblijvend. De offerte is geldig tot 8 weken na dagtekening. Bij het gebruik maken van de aanbieding verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.
 3. Enige afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3. Overeenkomst tot het aannemen van de werkzaamheden

 1. De overeenkomst tot het aannemen van de werkzaamheden, alsmede tot het verrichten van vrij- of regiewerk bij aanvulling of wijziging van de opdracht, wordt pas bindend na schriftelijke bevestiging door ArchAeO.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte, deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging door ArchAeO.

 

Artikel 4. Wijziging van aangenomen werk

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de opdracht geïndiceerd zijn, dan dienen deze tijdig schriftelijk ter kennis aan de andere partij te worden gebracht. ArchAeO en de opdrachtgever zullen alsdan in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.
 2. Wijziging van aangenomen werk wordt, indien hieruit een hogere prijs volgt, als meerwerk beschouwd en zal onverminderd de verplichting tot de hoofdsom in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.
 3. Het honorarium en de bijkomende kosten van door de opdrachtgever gewenste extra besprekingen (niet in de offerte vermeld) worden in rekening gebracht.
 4. ArchAeO brengt geen extra kosten bij opdrachtgever in rekening, indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die volledig en uitsluitend aan ArchAeO kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 5. Uitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Blijkt tijdens de werkzaamheden in het kader van de opdracht, dat deze ten gevolge van niet vooraf in te schatten omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan behoudt ArchAeO zich het recht voor de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van de werkzaamheden wel mogelijk wordt, tenzij dit door overmacht nimmer mogelijk is. Noodzakelijke wijzingen worden in een nieuwe overeenkomst vastgelegd. De tot dan toe verrichte werkzaamheden worden verrekend.

 

Artikel 6. Uitvoering

 1. ArchAeO is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 2. ArchAeO voert zijn werkzaamheden, voor zover van toepassing, uit volgens de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). ArchAeO is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren die qua vorm of inhoud in strijd zijn met die norm.

 

Artikel 7. Zekerheid

 1. ArchAeO is gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van zijn verplichtingen te verlangen. Indien de opdrachtgever verzuimt de gevraagde zekerheid te geven, is ArchAeO gerechtigd de overeenkomst, voor zover uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren en de door ArchAeO geleden of nog te lijden schade aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom en gebruik van de resultaten

 1. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op onder meer adviezen, beleidsnotities, werkwijzen, illustraties, onderzoeksverslagen en –modellen, verblijven te allen tijde bij ArchAeO.
 2. De in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte rapporten, ontwerpen en andere documenten, ongeacht de drager, zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever teneinde deze te kunnen gebruiken voor doelstellingen die rechtstreeks verband houden met de overeengekomen werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever en ArchAeO zijn gerechtigd alle documentatie en resultaten, die direct verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden, beschikbaar te stellen aan het bevoegd gezag, zonder daarbij afstand te doen van enig intellectueel eigendom. De verstrekte informatie mag door het bevoegd gezag slechts worden gebruikt in het kader van nader onderzoek, onderwijs en voorlichting en verplichtingen in het kader van de monumentenwet.
 4. Indien een andere derde dan het bevoegd gezag aan een van de partijen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek om inzage van de documentatie en resultaten verzoekt, dan zal de verzochte partij de andere partij hierover zo spoedig mogelijk informeren. Partijen zullen alsdan in overleg treden over de voorwaarden die hieraan eventueel worden verbonden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ArchAeO verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van ArchAeO vallen. Ofschoon de opdracht door ArchAeO naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan ArchAeO derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen.
 2. ArchAeO is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.
 3. In geen geval zal de onder 9.2 bedoelde aansprakelijkheid van ArchAeO voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.
 2. ArchAeO is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een aanpassing van het tarief wordt uiterlijk een maand van te voren aan opdrachtgever bekend gemaakt. Zolang zulks niet is geschied, gelden de laatstelijk bekendgemaakte honoraria en tarieven als overeengekomen.

 

Artikel 11. Betaling en reclame

 1. Opdrachtsommen lager dan € 2.500,- worden na afronding van de werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de doorlooptijd van de opdracht langer is dan één maand. Bij opdrachtsommen hoger dan € 2.500,- of bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een maand wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maandelijks gefactureerd.
 2. Betaling van een factuur aan ArchAeO dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente van 1,5 % per maand over het factuurbedrag aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Alle kosten voortvloeiende uit niet- of niet tijdige betaling, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. Reclames, zowel betreffende de uitvoering van werk, alsook betreffende facturen, kunnen slechts binnen 8 dagen na factuurdatum worden ontvangen. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van reclame niet opgeschort.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle offertes, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen welke tussen opdrachtgever en ArchAeO mochten ontstaan naar aanleiding van een door opdrachtgever en ArchAeO gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Versie: 24-10-2018

 

 

© ArchAeO 2018