ArchAeO B.V. | advies@archaeo.nl | T +31 40 2519270

 

Privacyverklaring

 

ArchAeO B.V., gevestigd aan Rapelenburglaan 9, 5654 AP te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ArchAeO heeft geen Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”).

Bij vragen en/of klachten, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens

ArchAeO B.V.

Rapelenburglaan 9

5654 AP te Eindhoven

telefoon: +31 40 2519270

e-mail: advies@archaeo.nl

website: www.archaeo.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ArchAeO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, afhankelijk van onze dienstverlening:

 • Bedrijfsnaam
 • Afdeling
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Webadres
 • IP-adres
 • IBAN
 • BIC / Swift
 • BTW-nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ArchAeO verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

ArchAeO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze rapportages
 • Tijdens een sollicitatieprocedure
 • ArchAeO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

ArchAeO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ArchAeO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

ArchAeO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ArchAeO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van  uw persoonsgegevens sturen naar advies@archaeo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

ArchAeO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via advies@archaeo.nl of +31 40 2519270.

 

Wijziging van het privacybeleid

ArchAeO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

ArchAeO wil u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 oktober 2018.

 

 

© ArchAeO 2018